• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/amasya.ader.94

Çocuk ebeveynlerinin yanında bir çeşit emanettir. Temiz kalbinde her çeşit ve suretten hali, saf kıymetli bir cevherdir. O, her nakşa kaabil olduğu gibi, meylettirilen her şeyi almaya da kabildir. Eğer o, hayra alıştırılır, hayır öğretilirse, hayır üzere büyür, dünya ve ahrette mes’ud olur.” (Resulullah’a Göre Aile ve Okulda Çocuk Terbiyesi- Doç. Dr. İbrahim Canan S.27)

Hakkımızda

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

      Adı ve Soyadı       :         Görev Unvanı              :

     Zafer ERGİDEN               Yönetim Kurulu Başkanı

     M.Hüseyin ELBİSTAN      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     İlyas SEVEN                    Genel Sekreter       

     Mesut TORUN                  Sayman

     M.Arif ELBİSTAN               Üye     

 

AMASYA  AİLE SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ

(ADER)

Dernek Kütük No:

05 – 008 -033 (5-331278)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-  Derneğin Adı:”Amasya Aile Sanat ve Kültür Derneği. Kısa adı “ADER” dir.

Derneğin Merkezi  Amasya’ dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-   Aile müessesesini bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek sağlamlaştırmak, aile fertleri ve aileler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi, toplumdaki dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak, ailelerin çocuk yetiştirme konularındaki eğitimlerine yardımcı olmak, ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine eğilmelerini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Ahlâki, manevî, dinî, millî, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması ve yaşatılması, temel insan hak ve hürriyetlerinin bütün dünya insanlarına tanınması ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapar ve yapanlara katkıda bulunur,

2. Yasal sınırlar içerisinde, yurtiçi ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyetlerde bulunur ve yapılan organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur,

3. Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı, yazılı, sesli, görüntülü yayınları yapar ve yaptırır, matbaa, video, sinema merkezleri, kütüphaneler kurar, bilgisayar programları hazırlar ve hazırlatır.

4. Derneğin amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında ödüllü/ödülsüz yarışmalar, anma günleri, kermesler vb. düzenler ve katılır sergiler ve stantlar açar; festival, fuar, sergi, kermes, konferans, seminer, sempozyum, panel, açık oturum ve benzeri faaliyetleri organize eder, yapılan organizasyonlara katılır, müşterek organizasyonlar yapar, film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur. Kitap, broşür, dergi, bülten, el ilanı ve benzeri yayınları çıkarır.

5. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar,yaptırır; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.       

6. Dünya üzerinde hiçbir kimsenin dini, dili, ırkı, rengi, fikri sebebi ile ayrımcılığa ve ayıplamaya maruz kalmaması için gerekli çalışmalar yapar,

7. İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, haksızlığa uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarının korunması için çalışmalar yapar.

8. Geleceğin teminatı olan insanımızın vatansever, kültürlü, manevi değerlerine bağlı, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapar.

9. Dünya halkları arasında sosyal ve kültürel bağları etkinleştirerek var olan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve yeni dostluklar kurulmasına yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunur, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verir,

10. Yerli ve yabancı kültürleri araştırır, tanıtır; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini ve kendi üyeleri arasında ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitim, kültürel ve benzeri alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis edecek faaliyetler yapar.

11. Yerli ve yabancı kültürleri araştırmak üzere heyetler teşekkül ettirir, bu amaçla projeler hazırlar, hazırlatır, hazırlanan projelere katılır, görevlendirilmiş heyetlerle işbirliği yapar, vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, platform oluşturur, derneklerin kurabileceği tesisleri kurar, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür ve faaliyet gösterir,

12. Uluslararası faaliyette bulunur, gerekli üst kuruluş ve platformlara katılır, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır, gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,

13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, özel ve tüzel kişilerden, benzer amaçlı vakıf ve derneklerden,sivil toplum kuruluşlarından, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve yardımda bulunur,

14. Yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, resmi öğrenci birlikleri, enstitüler, federasyonlar, konfederasyonlar, üniversite, enstitü, vakıf, dernek ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle, yasal sınırlar içerisinde iş birliği yapar.

15. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlatır ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

16. Kanuni şartlar yerine getirilmek kaydıyla yurt içinde , yurt dışında ilim ,kültür ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapar, uluslararası kongre ve toplantılar düzenler.

17. Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmalarının sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve benzeri hizmetleri yürüten kamu, özel ve gönüllü bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, projeler yapar ve uygular.

18. Dünya kültür mirasının zenginliklerinin özellikle dünya gençliği arasında tanınması adına ulusal ve uluslararası eğitim politikaları çerçevesinde karşılıklı çalışmalar yaparak, bu konu ile ilgili öğrenci ve okulları davet eder, ilgili ülkelerin ilgili bakanlıkları ile iş birliği yapıp ortak projeler yürüterek ülkemizdeki eğitim kurumlarını, kültür ve sanat zenginliklerimizi tanıtan mekanlara dönüştürmek için faaliyetler yürütüp, değişik yaş gurubundaki öğrencileri farklı organizasyonlarla dünya vatandaşları ile bir araya getirip onlara insani farklı vizyonlar kazandırmak için gerekli çalışmalar yapar,

19. Gayesini gerçekleştirmek için; gerekli yasal izinler alınarak özel okul, fakülte,üniversite, enstitü, kurs, dershane, kreş, pansiyon, yurt, misafirhane,dinlenme tesisleri, rehabilitasyon merkezi ve bilgi, beceri, eğitim ve kültür ağırlıklı, bilgi ve meslek kazandırmaya yönelik her derecede ve her türlü geçici ve daimi müesseseler kurar, işletir,bu tip faaliyetlere katkıda bulunur,bu tip faaliyetlere iştirak eder ve aynı amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapar,

20. Eğitim danışmanlığı ve test merkezi hizmeti verir, dil öğretmek için kurslar düzenler ve eğitim etüt merkezleri açar,

21. İnsanların madde bağımlılıklarından ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmaları için programlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler, bu konuda Yeşilay gibi derneklerle ve uzman kişilerle işbirliği yapar, yazılı ve görsel dokümanlar oluşturur ve dağıtır.

22. Ana sınıfı, ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs, iaşe ve barınma, yurt ve dershane ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur,

23. Ülkeler arasında sosyal, kültürel ve tanıtım amaçlı faaliyetler organize eder,

24. İlgili mevzuatların izin verdiği ölçüde, yurt içinde ve yurt dışında okul, yurt, kurs, okuma salonları vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya işletme hakkını devreder.

25. Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, tecrübe paylaşımı için programlar düzenler, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi verir, verdirir ve aldırır

26. Engellilerin ihtiyaç duyacakları her türlü konuda yardımcı olur, yatılı veya gündüzlü kurslar, seminerler düzenler, topluma kazandırılmaları için faaliyetler, geziler tertip eder

27. Derneği ve dernek çalışmalarını tanıtıcı programlar düzenler.Dernek üyelerinin ve dernek çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen  bütün aile fertlerinin faydalanacağı okuma salonları hazırlar.

28. Ailelerin, çocukları ile ilgili iletişiminde dikkat etmesi gereken, sevgi dili gibi konular ile aile içi iletişimde öfke, duygu, hoşgörü, empati, disiplin gibi konularda çalışmalar yapar ve çocuklarının yetiştirilmesi hususunda ailelerin eğitimine yardımcı olunur.

29. Ailenin muhafazası konularında, mevcut ve müstakbel anne ve babanın, eğitim ve öğretimi için gerekli kurs ve seminer düzenler, eğitim-öğretim müesseseleri açar. Toplum ve Aile Dayanışma Merkezi, Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı Hizmet Merkezi kurar  ve işletir.

30. Aile ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmasını sağlar, aile fertlerine yönelik, aile içi beslenme ve mutfak kültürünün geliştirilmesi ile konutun ve çevrenin önemi ile ilgili eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunur.

31. Teknolojinin aile üzerindeki etkileri ile ilgili eğitici ve öğretici çalışmalarda bulunur. Milli ve manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlâki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici, eğitim-öğretim faaliyetler düzenler.

32. Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin tespiti ve bunun giderilmesi için çalışmalar yapar. Ayrıca, Kadın ve Erkek Konuk Evi, Kadın ve Çocuk Sığınma Evleri açar ve işletir.

33. Ailedeki temel haklar, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesinin ve pratiğinin irdelenerek, bunların gelişimini sağlayacak çalışmalar yapar.

34. Aile ve çocukların sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde, aile ve çocuk vb. konulu sempozyumları  ve  etkinlikleri düzenler ve bu gibi etkinliklere katılır.

35. Korunmaya   muhtaç,   yetim  ve   risk   altındaki   çocukları   topluma   kazandırmak için  Çocuk Köyü,    Çocuk   Evi,   Çocuk   ve  Gençlik  Merkezi,  Sevgi   Evi,   Özel Çocuk Yuvası, Ana  Okulu, Kreş,  Yurt,   Pansiyon,   Bakım  Merkezi,   Gündüz   Bakımevi, Okul, Kurs,  Kişisel  Gelişim Merkezi,  Meslek   Edindirme   Eğitim   Merkezi,   Koruma    ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Merkezi ve  benzeri tesisleri  açar ve işletir. Bu  müesseseleri   açan  ve  işleten  kişi  ve  kurumlara her  türlü yardım ve destek  alır ve destek verir.

36. Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar ve onların bakım ve eğitimleri konularında nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim merkezleri açar.

37. Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için koruyucu aile bulunmasına yardımcı olur.

38. Ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine yardımcı olmalarına yönelik proje ve programlar yapar ve uygular.

39. Gönüllü kişi, aile ve tüzel kişilerle, çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları arasında irtibatı sağlar.

40. Yetiştirme yurtlarından çıkan gençleri topluma kazandırmak ve uyum sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunar, istihdamlarına yardımcı olur.

41. Özürlü, felçli, çocuklara hizmet verir ve rehabilitasyon merkezleri açar.

42. Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu , maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terketmiş, yetim kalmış,  kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner ,esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençlerin topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapar ve uygular.

43. Sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan, yetim çocuk ve gençlerin, barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar, bunlara iş ve meslek edinme konusunda imkânlar sağlar ve eğitim müesseseleri açar ve işletir.

44. Burada sayılan amaçlar çerçevesinde kamu, özel ve gönüllü kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapar, insan gücü desteği sağlar, ayni ve nakdi yardım sağlar, yardım alır ve yardımda  bulunur.

45. Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar ve yetimler için kültürel, sportif faaliyetlerde bulunur ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik sosyal faaliyet, spor takımları ve izcilik gibi çocuk ve gençlik kulüpleri kurar, işletir ve yönetir.

46. 18 yaşını tamamlayarak yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların barınmalarına, iş ve meslek sahibi olmalarına, evlenmelerine ve ev kurmalarına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunur.

47. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, bülten, broşür ve el ilanı, kitap gibi yayınları dağıtır veya dağıttırır, bunun için gerekli eleman istihdamını yapar.

48.  Değişik kültürlere mensup ülke ve toplulukların fertleri arasında  sosyal ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek için veya derneğe gelir temin etmek maksadıyla festival, fuar, sergi, kermes, konferans, seminer, sempozyum, panel, açık oturum ve benzeri faaliyetleri organize eder, yapılan organizasyonlara katılır, müşterek organizasyonlar yapar.

49.  Ülkemize gelen veya ülkemizden yurtdışına giden öğrenci, araştırmacı, bilim adamı, turist, heyet, topluluk ve temsilcilerle bağlantı kurup, onların ihtiyaçlarını karşılar, rehberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Böylece, Anadolu kültürel mirasını, ülkemizi, tarihimizi, örf-adet ve geleneklerimizi tanıtmaya çalışır.

50.  Tanınmış yerli ve yabancı yazarların uygun bulunan eserlerini yayınlar.

51. Kanunların izin verdiği çerçevede sesli ve görüntülü, süreli ve süresiz basın ve yayımın her alanında faaliyet gösterir.

52. Kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmak, korumak ve yaygınlaştırmak için geçici ve daimi kurslar ve sergiler düzenler.

53. Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, şehirler, kasabalar, köyler, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, okul parkı, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; buralara derneğin veya tarihi kahramanlarımızın, düşünce ve bilim adamlarının, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

54. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

55. Yurtiçi ve yurtdışında, yasal sınırlar içerisinde, dinlenme, spor, eğitim, kültür, sanat, tanıtım, turistik ve benzeri amaçlı geziler düzenler, kamplar, pansiyonlar, yurtlar ve her türlü sosyal tesisler kurar, işletir, kurulmuş olanlara iştirak eder, devreder veya devralır,

56.  Toplum bireyleri arasında sevgi, saygı ve işbirliği bağlarını geliştirmek amacıyla dini, ilmi konferanslar, seminerler, vaaz, açıkoturum ve sempozyumlar düzenler. Toplu ziyaret, gezi, kamp, yarışma, tiyatro vs. faaliyetleri tertipler.

57.  Spor tesisleri kurar ve işletir, yurt içi ve uluslar arası müsabakalar düzenler.

58. Gayesinin gerçekleşmesi için her türlü dini, sosyal ve kültürel faaliyeti yapar yada yaptırır.

59. Derneğe gelir sağlama veya eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, piknik,  yaz kampı vb. etkinlikler de düzenler.

60. Gayeye uygun özel yarışmalar ve şenlikler tertipleyip ödüller verir.

61. İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler.

62. Okul öncesi çocuklara ve annelerine gerekli her türlü eğitimi verir, pedagojik yardımda bulunur.

63. Yurtiçi ve yurtdışı turizm ve seyahat acenteleri kurar, hac ve umre organizasyonları yapar.

64. Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,

65.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal inşa eder, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

66.  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

67.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder, işletir, işlettirir.

 68. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina, tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belirli bir ücret mukabili  veya ücretsiz olarak başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder.

 69. Dernek gayelerini gerçekleştirmek için teksir, yazı makinesi, fotokopi makinesi, bilgisayar, projektör,  vb. her türlü teknik levazımatı satın alabilir, matbaa kurabilir, nakil araçları alabilir. Gelir temini maksadıyla yurt içinde ve dışında işletmeler kurar, kurulmuş işletmelere ortak olur, menkuller edinir, gayri menkul alır satar. Keza dernek, mer’i mevzuata uygun olarak miktar ve değeri tahdit edilmeden her türlü menkul ile gayri menkulü irtifak haklarını, mameleki; vasiyet, hibe vs. ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma, trampa gibi geçerli tüm iktisap yolları ile iktisap eder. Yine menkul ve gayri menkul değerlerini sınırsız olarak yatırımlarda kullanır, emlak ve nukudu idare ve tasarruf eder. Gayenin gerçekleşmesi için faydalı her türlü teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavele ve muamelatı icra eder.

70. Gayesini gerçekleştirmek veya derneğe gelir temin etmek maksadıyla yurtiçi ve yurtdışında ziraat, sanayi ve ticaret alanlarında her türlü işletmeler kurar ve işletir, ortak olur.İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, atölyeler, fabrikalar açar, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, ettirir, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

71. Derneğe yapılan yardımları; nakit, gıda, giyim, araç-gereç, elektronik cihaz, yakacak ve temizlik malzemesi ile canlı hayvan bağışlarını kabul eder.

72. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiraya tutar, kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.

73. Yardım toplama mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür.

74. Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar.

75. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar.

76. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Web sitesine reklam alır. Bilimsel-kültürel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar ve anketler hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

77.  Yurt içinde ve dışında her türlü resmi, yarı resmi ve özel şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, aynî ve nakdî yardımlarda bulunur ve benzeri yardımlar alır.

78.  Karşılıklı olarak yukarda anılan amaçları gerçekleştirmek için dernek üyeleri veya derneğin uygun gördüğü kişileri ilgili ülkelerde kısa veya uzun süreli olarak görevlendirir,

79. Yardım Toplama Mevzuatı  ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım,  şartlı- şartsız bağış alır ve verir; şartlı ya da şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

80. Dernek evrensel amaçlarını gerçekleştirirken kendine pilot bölgeler ve/veya ülkeler seçebilir, bütün faaliyetlerini bu pilot bölge veya ülkelerde yoğunlaştırır ve ya yoğunlaştırabilir.

81. Dernek; yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, yetim, öksüzleri, hastaları, öğrencileri himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar, evlendirir. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, yetimhane, barınma evi, aşevi, kesimhaneler, kreşler, gündüz çocuk bakım evleri, misafirhaneler, imaretler, sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşları açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur.  Yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilere destek faaliyetlerinde bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezleri, poliklinik ve hastaneler,sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır. Buralardan ücretli ya da ücretsiz yararlanılmasını sağlar. Bu konuda Kızılay gibi yardım kuruluşları ile de işbirliği yapar.

82. Özellikle yurt içinde ve yurt dışında gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla birimler oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer dernekler vb yardım kuruluşlarına yardım alıp verebilir ve işbirliği yapabilir.

83. İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır.Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

84. Sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Devletimizin hukuk kuralları  doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek için çalışmalar yapar

85. Yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; deprem, sel, yangın, doğal afetler ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur

86. Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır.

87. Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyucu her türlü faaliyetlerde bulunur, bu faaliyetleri yapan şahıs ve kuruluşlara maddî ve manevî destek sağlar, işbirliği yapar, çevrenin ve tabiatın korunması ve gelecek nesiller için daha güzel bir çevre sağlanması yönünde çalışmalar yapar,

88. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar.

89. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir.

90. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama, iaşe vb. masraflarını karşılar.

91. Müelliflerin derneğin gayesine uygun olan eserlerini ve te'lif haklarını satın alır, basar, tevzi eder. Ayrıca derneğin gayesine hizmet etmek için gazete, mecmua ve kitap basar, neşreder. Radyo ve televizyonlarda programlar tertip eder ve ettirir.

92. Kanunların izin verdiği çerçevede her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret97273

Ferdi hareket etmemeli, işleri istişare ile çözmek ve devam ettirmelidir. Aynı sistemi ailemizde de uygulamak çok faydalar getirir. Öncelikle bireyler kendilerini rahatsız eden konuları dile getirme cesareti ve bunu yapacak nezih bir uslup kazanmayı öğrenir. Problemlerin veya günlük işlerin aile meclisinde istişare ile kararlaştırılması çocuklardaki aidiyet hissini beslediği gibi birlikte hareket etme sorumluluğunu da kazandırır; tek akılla düşünmektense on akılla düşünmenin çok daha verimli olduğunu anlatır; ileriki yaşlarında birlikte yaşadıkları insanlarla daha uyumlu olmalarına zemin hazırlar.